Loading...
Ikke-kategoriseret

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning er beskatning af avance på fast ejendom. Lovgrundlaget er ejendomsavancebeskatningsloven, forkortet EBL. Fortjeneste ved salg af fast ejendom såsom en bygning, en lagerhal, domicilejendom eller lignende beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejendomsavancen beskattes i store træk som salgspris fratrukket bygningens kostpris, men der er dog to typer af ejendomsavancer der beskattes markant anderledes, nemlig parcelhusreglen og næringsdrivende med fast ejendom.

Ejendomsavancebeskatningsloven gælder ikke ved afståelse af fast ejendom, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej. Der sondres derfor mellem om sælger er næringsdrivende eller om sælger ikke er næringsdrivende, da der gælder særlige regler herfor.

Såfremt et salg af et hus eller en ejerlejlighed ikke er omfattet af den såkaldte parcelhusregel, er en avance skattepligtig og tab fradragsberettiget.

Parcelhusreglen medfører at fortjenester ved afståelse af én- eller tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse er som udgangspunkt skattefrie. Til gengæld kan tab selvfølgelig ikke fradrages. Der er 2 kumulative betingelser for at anvende parcelhusreglen:

  1. Huset skal have tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvor ejeren har ejet ejendommen. Boligen skal bare have tjent i en del af perioden, så den behøver ikke tjene til bolig for ejeren på afståelsestidspunktet. Ved sommerhuse er kravet, at ejeren eller dennes husstand har benyttet sommerhuset til private formål i en del eller hele perioden. Der gælder ingen regler om, hvor længe ejendommen skal have tjent til bolig. Det er en realitetsbedømmelse, og det afgørende er, om der er tale om en reel permanent beboelse.
  2. Grundarealet skal som udgangspunkt være under 1400 m2. Den eneste undtagelse er, at der kan opnås offentlig dokumentation for, at der ikke kan udstykkes jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 8 stk. 1-2.  

En negativ ejendomsavance, altså et eventuelt tab ved salg af fast ejendom kan modregnes i avance på anden, evt. fremtidig, positiv ejendomsavance.

Ønsker du et uforpligtende tilbud på hjælp til ejendomsavancebeskatning eller på øvrig skatterådgivning, revision med videre, er du velkommen til at kontakte RéVision+ på telefon 88 44 77 99.

Se evt mere på denne side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *